ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER

 

1. Akan E, Köksal F, Çetin T, Ay Ş, Vardar MA, Anarat A, Yiğit S, Aksaray N. Miadında doğan matür bebekler ve bunların annelerinde anti-chlamydial serum IgG ve IgM antikor seviyelerinin gösterilmesi. Türk Mikrobiyol Cem Derg. 1987;17 (3-4): 205-212. 

2. Arıdoğan N, Çetin T, Vardar MA, Köksal F. Prematüre doğum, erken membran rüptürü ve düşük vakalarında chlamydia etyolojisinin serolojik araştırması. Ç. Ü. Tıp Fak. Der. 1988; 13(3): 306-311.                                                                  

3. Özgünen FT, Arıdoğan N, Kadayıfçı O, Vardar MA. Orak hücreli anemi ve gebelik. Ç.Ü.Tıp Fak. Der. 1989; 3: 435-440.

4. Özgünen FT, Arıdoğan N, Kadayıfçı O, Vardar MA. In utero fetus ölümleri. Ç.Ü. Tıp Fak. Der. 1989; 3: 378-381.

5. Altıntaş A, Vardar MA,  Demir C, Özgünen T, Köker İ, Kadayıfçı O. Preeklampsi ve eklampside, fetusta trombositopeni riski. Akd. Ü. Tıp Fak. Dergisi. 1990; VII (3-4): 47-50.

6. Çetin T, Vardar MA, Demir C, Arıdoğan N. İnfertilite olgularında histerosalpingografi ile laparoskopinin tanısal değerlerinin karşılaştırması. Ç. Ü. Tıp Fak. Der. 1991; 16(2): 317-320.

7. Çetin T, Vardar MA, Arıdoğan N, Demir C, Doran F, Küçükoğlu M. Luteal faz yetmezliği: Midluteal serum progesteron düzeyi ve endometriyal biopsinin tanıdaki karşılaştırmalı değeri. Ç. Ü. Tıp Fak. Der. 1991; 16(2): 310-315.

8. Çetin T, Arıdoğan N, Vardar MA, Köksal F, Kılıç B, Burgut R. İnfetilite olgularında chlamydia trachomatis prevalansı. Ç.Ü. Tıp Fak. Der. 1991; 16(2): 251-255.

9. Arıdoğan N, Altıntaş A, Doran F, Atay Y, Demir C, Vardar MA, Kadayıfçı O. Sezeryan sectio sırasında akut korioamnionit ve myometrit insidansı ve profilaktik antibiyotiğin rolü. T Klin Jinekol Obst. 1991; 1: 40-43.

10. Altıntaş A; Arıdoğan N, Kekeç Y, Vardar MA. Tam perine yırtıkları ve rektovaginal fistüllerin transvaginal yaklaşımla onarımı. Ç. Ü. Tıp Fak. Der. 1991; 16(4): 593-595.

11. Altıntaş A, Evrüke C, Atay Y, Vardar MA, Arıdoğan N. Preeklamptik ve eklamptik gebelerde trombositopeni tüketimi. Ç. Ü. Tıp Fak. Der. 1991; 16(4): 610-613.

12. Doran F, Varinli S, Vardar MA, Arıdoğan N, Altıntaş A. Serviks uteri karsinomlarında G6PDH ( 20 olguda sitoenzimolojik araştırma). Anatolian J Gynecol Obst. 1992; 2: 39-42.

13. Altıntaş A, Vardar MA, Arıdoğan N. Gestasyonal trofoblastik hastalıklarda cerrahi tedavinin yeri. Kadın Doğum Dergisi. 1992; 8(3): 181-185 

14. Çetin T, Vardar MA. Habitüel abortusların immünolojisi. Jinkoloji ve Obstetrik Bülteni. 1992; 1(2): 113-117.

15. Vardar MA, Altıntaş A, Arıdoğan N. Jinekolojik kanserli olgularda cisplatin içeren kemoterapi kombinasyonlarında, erken ve geç dönemde oluşan bulantı ve kusmanın önlenmesinde ondansetronun rolü. Kadın Doğum Dergisi. 1993; 9(2): 100-104.

16. Vardar MA, Çetin T, Burgut R, Demir C. Klomifen sitrat veya HMG/HCG ile indüklenen sikluslarda luteal fazın değerlendirilmesi: Kısa luteal faz, luteal faz yetmezliği. Kadın Doğum Dergisi. 1993; 9(2): 127-131.

17. Çetin T, Vardar MA, Demir C, Evrüke C, Atay Y, Köker İ, Arıdoğan N. İleri endometriozisli olgularda kombine (cerrahi + buserelin) tedavisi ile hafif endometriozisli olgularda buserelin tedavisinin endometriozis skoruna etkisi. T Klin Jinekol Obstet. 1993; 3: 242-247.

18. Vardar MA, Altıntaş A, Özer E. Postoperatif bulantı ve kusmanın önlenmesinde tek doz IV ondansetron. T Klin Jinekol Obstet. 1994; 4: 275-278.

19. Vardar MA, Altıntaş A. Human papillomavirus infeksiyonları ve servikal kanser. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni. 1994; 3(1): 7-14.

20. Vardar MA, Altıntaş A, Demir C, Evrüke C. İnjektabl depo bromokriptin ile laktasyon supresyonu. Ç. Ü. Tıp Fak Der. 1994; 19: 150-155.

21. Vardar MA, Altınatş A, Doran F, Arıdoğan N. Çeşitli servikal patolojili 480 olgunun papanicolaou smear ve kolposkopi ile taranması sonucu saptanan 22 servikal intraepitelial neoplazi (CIN) olgusunun incelenmesi.Ç.Ü. Tıp Fak Der. 1993;18: 11-17.

22. Vardar MA, Altıntaş A, Doran F, Arıdoğan N. Subklinik human papillomavirus enfeksiyonlarının (SPI) tanısında sitolojik, kolposkopik ve histopatolojik bulguların korelasyonu ve servikal intraepitelial neoplazi-SPI ilişkisi. Ç.Ü. Tıp Fak. Der. 1993; 18: 18-22.

23. Vardar MA, Altıntaş A, Doran F. Servikal intraepitelyal neoplazi ve kronik servisit tedavisinde yeni bir yöntem: Loop Diatermi. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni. 1994; 3(2): 75-81.

24. Vardar MA, Altıntaş A, Over kanser tedavisinde intraperitoneal kemoterapi.  ARŞİV. 1994; 3(2): 129-139.

25. Vardar MA, Altıntaş A, Doran F, Arıdoğan A. Servikal smearlerde ve loop electrosurgical excision procedure (LEEP) ile alınan servikal dokularda immünohistokimyasal yöntemle human papillomavirus öalışması: Sitolojik, kolposkopik ve histolojik tanı yöntemlerinin güvenilirliği. Kadın Doğum Dergisi. 1995; 10(4): 206-209.

26. Vardar MA, Altıntaş A, Burgut R, Arıdoğan N. Molar gebelik sonrası normal beta-hCG eğrisi ve postmolar nonmetastatik gestasyonel trofoblastik hastalığın tanı esasları. Kadın Doğum Dergisi. 1995; 10(4): 201-205.

27. Altıntaş A, Vardar MA, Demir C, Arıdoğan N. Erken evre endometriyum kanserinde cerrahi tedavi. Yeni Tıp Dergisi. 1995; 12(1): 60-62.

28. Arıdoğan N, Altıntaş A, Vardar MA, Demir C, Aycan Ş. Endometrium kanserlerinde prognostik faktörler. Yeni Tıp Dergisi. 1995; 12(1):63-69.

29. Vardar MA, Altıntaş A, Doran F, Arıdoğan N. Servikal intraepitelyal neoplazilerin tanısında kolposkopi altında punch biopsi ve loop electrosurgical excision procedure (LEEP). Kadın Doğum Dergisi. 1995; 11(1): 22-25.

30. Polat H, Yarkın F, Vardar MA, Serin MS, Köksal F. Servikal kanserli kadınlarda insan papilloma virusu (HPV) infeksiyonları ve diğer risk faktörlerinin saptanması. İnfeksiyon Dergisi. 1996; 10(1): 13-19

31.  Vardar MA, Altıntaş A, Erdem H, Arıdoğan N. Servikal kanserli olgularda histerektomi ± postoperatif radyoterapi sonrası üreter komplikasyonları. Jinekoloji Onkoloji Dergisi. 1998; 1(1): 21-23.

32. Vardar MA. Endometriyal kanserde erken tanı ve tarama. ARŞİV. 2000; 9: 311-324.

33. Demir C, Altıntaş A, Vardar MA, Evrüke C, Atay Y. Vaginal cuff prolapsuslarının onarımında mersilen mesh ile abdominal-retroperitoneal sakrokolpopeksi (ön çalışma). T Klin Jinekol Obstet. 2000; 10: 196-200.

34. Doran F, Gümürdülü D; Uğuz A, Vardar MA, Kayaselçuk F, Bolat F. Benign kistik teratoma zemininde gelişen overin müsinöz tümörü. Ç.Ü. Sağlık Bilimleri Der. 2001; 16(1): 35-38.

35. Vardar MA, Güzel AB. Uterusun malign hastalıkları. Türkiye klinikleri J Surg Med Sci. 2007; 3(40): 45-54.

36. Vardar MA, Güzel AB. Serviks kanserinde tedavi. Klinik Aktüel Tıp Der. 2007; 12(8): 51-58.

37. Güzel AB, Vardar MA. HPV ve serviks kanseri. TIPMED. 2008; 12(1): 32-35.

38.Yarkın F, Vardar MA. HPV immünolojisi ve natürel infeksiyonlar. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst-Special Topics 2009; 2(1): 43-47.